Church NameKey Largo Baptist Church
Address835 Largo Rd
Key Largo, FL 33037-3107
PastorSteve Vetter
Phone(305)451-1642
Email Addressklbcoffice@bellsouth.net
Miss Apt.
Webhttp://www.keylargobaptistchurch.com