Church NameCatheys Valley Baptist Church
Address4565 Cornetts Entrance Rd
Catheys Valley, CA 95306-9709
PastorAnthony Trujillo
Phone(209)742-7770
Email Addresscvbc@sti.net
Miss Apt.
Webhttp://www.catheysvalleybaptist.org